Informacja dotycząca szczególnego rodzaju ryzyk związanych z inwestowaniem w papiery wartościowe emitowane przez podmioty zagraniczne Disclaimer on specific risks of investing in securities issued by foreign entities